منو
سبد خرید

قیمت روز طلا : 3,365,000

النگو

النگو سایز 1 طلا 18 عیار LT219.3.41
جدید -7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT219 به رنگ طلایی با سایز 1 زنانه یا قطر حلقه 5.4 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 8 میلیمتر می باشد...
14,694,000 تومان 15,818,000 تومان
النگو بچگانه سایز 4 طلا 18 عیار LT218.3.33
-7 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT218 به رنگ طلایی با سایز 4 بچگانه  با قطر حلقه 4.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو به صورت مات و براق طراحی شده که بر درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
14,875,000 تومان 16,013,000 تومان
النگو سایز 4 بچگانه طلا 18 عیار LT217.1.97
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT217 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 4 بچگانه یا قطر حلقه 4.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
8,489,000 تومان 9,138,000 تومان
النگو سایز 3 طلا 18 عیار LT216.3.13
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT216 به رنگ طلایی با سایز 3 زنانه یا قطر حلقه 6.1 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
13,486,699 تومان 14,519,000 تومان
النگو سایز 2 طلا 18 عیار LT213.2.87
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT213 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
12,409,175 تومان 13,359,000 تومان
النگو سایز 4 بچگانه طلا 18 عیار LT212.3.76
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT212 به رنگ طلایی با سایز 4 بچگانه یا قطر حلقه 4.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 8 میلیمتر می باشد...
16,200,945 تومان 17,441,000 تومان
النگو سایز 3 بچگانه طلا 18 عیار LT211.3.55
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT211 به رنگ طلایی با سایز 3 بچگانه یا قطر حلقه 4.4 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 8 میلیمتر می باشد...
15,296,196 تومان 16,467,000 تومان
النگو بچگانه سایز 5 طلا 18 عیار LT209.1.76
-7 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT209 به رنگ طلایی با سایز 5 بچگانه  با قطر حلقه 5.1 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
7,583,540 تومان 8,164,000 تومان
النگو بچگانه سایز 3 طلا 18 عیار LT208.1.54
-7 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT208 به رنگ طلایی با سایز 3 بچگانه  با قطر حلقه 4.4 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
6,636,062 تومان 7,144,000 تومان
النگو سایز 1 طلا 18 عیار LT207.3.06
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT207 به رنگ طلایی با سایز 1 با قطر حلقه5.5 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 5 میلیمتر می باشد...
13,184,807 تومان 14,194,000 تومان
النگو سایز 2 طلا 18 عیار LT204.4.27
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT204 به رنگ طلایی با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 8 میلیمتر می باشد...
18,394,078 تومان 19,802,000 تومان
النگو سایز 2 طلا 18 عیار LT167.3.97
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT167 به رنگ نقره ای با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 8 میلیمتر می باشد...
17,104,765 تومان 18,414,000 تومان
النگو سایز 5 بچگانه طلا 18 عیار LT201.4.25
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT201 به رنگ طلایی با سایز 5 بچگانه یا قطر حلقه 5.1 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 8 میلیمتر می باشد...
18,308,619 تومان 19,710,000 تومان
النگو بچگانه سایز 5 طلا 18 عیار LT166.2.91
-7 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه مدل پر ستاره کد LT166 به رنگ طلایی با سایز 5 بچگانه  با قطر حلقه 5.2 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 4 میلیمتر می باشد...
12,538,292 تومان 13,498,000 تومان
النگو سایز 1 طلا 18 عیار LT165.4.82
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT165 به رنگ طلایی با سایز 1 زنانه یا قطر حلقه 5.5 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 8 میلیمتر می باشد...
20,768,346 تومان 22,358,000 تومان
النگو سایز 2 طلا 18 عیار LT164.5.09
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT164 به رنگ طلایی با سایز 2 زنانه یا قطر حلقه 5.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 8 میلیمتر می باشد...
21,931,329 تومان 23,610,000 تومان
النگو سایز 3 طلا 18 عیار LT163.5.54
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT163 به رنگ طلایی با سایز 3 زنانه یا قطر حلقه 6.1 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 8 میلیمتر می باشد...
23,869,943 تومان 25,697,000 تومان
النگو بچگانه سایز 5 طلا 18 عیار LT162.1.86
-7 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT162 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 4 بچگانه با قطر حلقه 5.2 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
8,014,549 تومان 8,628,000 تومان
النگو بچگانه سایز 4 طلا 18 عیار LT161.1.82
-7 %
النگو بچگانه طلا 18 عیار اقلیمه کد LT161 به رنگ طلایی-نقره ای با سایز 4 بچگانه با قطر حلقه 4.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو دارای تراش های ظریفی است که به درخشش و جلوه آن افزوده است. پهنای النگو روی دست حدود 3 میلیمتر می باشد...
7,841,774 تومان 8,442,000 تومان
النگو سایز 4 بچگانه طلا 18 عیار LT160.1.35
-7 %
النگو طلا 18 عیار اقلیمه کد LT160 به رنگ طلایی با سایز 4 بچگانه با قطر حلقه 4.8 سانتیمتر طراحی شده است. سطح النگو به شکل آینه ای طراحی شده که در عین اسپرت بودن جلوه زیبایی رو دست دارد. پهنای النگو روی دست حدود 1.5 میلیمتر می باشد...
5,816,772 تومان 6,262,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 147 (8 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل