منو
سبد خرید

قیمت روز طلا : 3,365,000

انگشتر طلا

انگشتر طلا 18 عیار AT1905.1.05
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1905 از برند اقلیمه با سایز 54 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.9 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت تراشدار طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط رو به ظریف بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
4,690,945 تومان 5,050,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1654.1.47
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1654 از برند اقلیمهبا سایز 57 پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
6,566,394 تومان 7,069,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1652.1.19
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1652 از برند اقلیمه با سایز 55 و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. سایز انگشتر مناسب انگشتهای سایز متوسط بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
5,316,095 تومان 5,723,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1634.2.02
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1634از برند اقلیمه با سایز 51 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
9,023,335 تومان 9,714,000 تومان
انگشتر کارتیه طلا 18 عیار AT1904.1.78
-7 %
انگشتر کارتیه طلا 18 عیار کد AT1904از برند اقلیمه با سایز 57 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.9 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
7,951,384 تومان 8,560,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1902.0.87
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1902از برند اقلیمه با سایز 54 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق به رنگ طلایی و نقره ای  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,886,518 تومان 4,184,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1901.0.85
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1901از برند اقلیمه با سایز 54 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.6 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق به رنگ طلایی و نقره ای  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,797,343 تومان 4,088,000 تومان
انگشتر بولگاری طلا 18 عیار AT1900.2.79
-7 %
انگشتر بولگاری طلا 18 عیار کد AT1900 از برند اقلیمه با سایز 54 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
12,507,639 تومان 13,465,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1651.1.08
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1651 از برند اقلیمه با سایز 55 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
4,825,000 تومان 5,194,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1650.0.89
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1650 از برند اقلیمه با سایز 56 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.3 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,975,692 تومان 4,280,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1648.4.15
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1648از برند اقلیمه با سایز 54 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 3.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
18,537,128 تومان 19,956,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1647.1.06
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1647 از برند اقلیمه با سایز 55 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
4,735,532 تومان 5,098,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1645.0.88
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1645 از برند اقلیمه با سایز 54 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,975,692 تومان 4,280,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1639.0.90
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1639 از برند اقلیمه با سایز 55 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
4,065,000 تومان 4,367,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1638.0.94
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1638 از برند اقلیمه با سایز 55 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
4,199,557 تومان 4,521,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1643.2.84
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1643از برند اقلیمه با سایز 56 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
12,685,987 تومان 13,657,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1642.0.83
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1642 از برند اقلیمه با سایز 55 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
3,708,169 تومان 3,992,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1637.2.22
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1637از برند اقلیمه با سایز 55 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 3.1 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
9,916,936 تومان 10,676,000 تومان
انگشتر طلا 18 عیار AT1595.2.36
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد AT1595 از برند اقلیمه با سایز 56 که پهنای انگشتر روی انگشت حدود 1.2 سانتیمتر می باشد. روی سطح انگشتر به صورت براق به رنگ طلایی و نقره ای  طراحی شده که جلوه خاصی به آن بخشیده است. بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است. ..
10,542,086 تومان 11,349,000 تومان
انگشتر تیفانی طلا 18 عیار AT1636.3.64
-7 %
انگشتر طلا 18 عیار کد  AT1636از برند اقلیمه با طرح تیفانی، سایز 55 بوده و پهنای انگشتر روی انگشت حدود 0.5 سانتیمتر است. ابعاد آویز متصل به انگشتر 1.5 در 0.6 سانتیمتر بوده و بزرگتر یا کوچکتر نمودن انگشتر به راحتی توسط طلا ساز قابل انجام است...
16,259,466 تومان 17,504,000 تومان
نمايش 1 تا 20 از 71 (4 صفحه)

نام و موبایل خود را وارد کنید

نام
موبایل